Eesti keel teise õppekeelena

Eesti keele õpetaja nõustab lapsevanemaid kolmapäeviti kell 8.00- 9.00

Räpina piirkonna omapäraks on ajalooliselt kultuuriline mitmekesisus ja kõigis peredes ei ole suhtluskeeleks eesti keel. Seetõttu Räpina vald ja lasteaed püüavad igati toetada ka muukeelsete laste koolivalmidust eesti keele oskuste osas. Lasteaias toimub õppetöö eesti keeles, lisaks sellele on võimalus tugiõppeks eesti keele õpetaja juhendamisel. Et mõista teiste kõnet ja end arusaadavalt väljendada, on vaja sõnavara ja õpitud sõnade kasutamist igapäevastes tegevustes. Laps peab läbi keeleõppe saama turvalise tunde suhtlemiseks eestikeelses keskkonnas.

Keele ja kõne õpetuse eesmärgid on, et laps:

tunneb ära ja saab aru eesti keelsetest sõnadest ning lihtsamatest väljenditest.
kasutab eesti keelt igapäevases elus suhtlemisel eakaaslastega ja täiskasvanutega erinevates situatsioonides.
soovib ja julgeb suhelda nii eakaaslaste kui ka täiskasvanutega eesti keeles.
Eesti keele kui teise keele sisu on:

kuulamine
kõnelemine
eesti keele kultuuri tutvustamine

Comments are closed.