Meie kodukord

Kinnitatud
hoolekogu koosolekul
22.10.2019

KODUKORD

  1. Üldsätted

1.1 Kodukord lähtub haridusseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast, lastekaitse seadusest, rahvatervise seadusest, isikuandmete kaitse seadusest, haldusmenetluse seadusest ja nendest tulenevatest lasteaia tegevust korraldavatest õigusaktidest, Räpina Lasteaed Vikerkaar laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korrast.
1.2 Kodukord on vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.
1.3 Õpetaja ja lapsevanema koostöö põhineb võrdsusel ja vastastikusel lugupidamisel. Probleemide tekkides pöörduda esmalt oma rühma õpetajate, vajadusel  juhtkonna või rühmas valitud hoolekogu esindaja poole nõu ja abi saamiseks.
1.4 EV Haridusseadusest lähtuvalt vastutab alushariduse omandamise eest lapsevanem või  teda asendav isik. Lasteaed toetab perekonda lapse alushariduse omandamisel.
1.5 Vastavalt vajadusele on lasteaia direktoril õigus liita rühmi ja teha muudatusi töökorralduses (suvekuudel/puhkustel, koolivaheaegadel, pühade eelsetel päevadel, õpetajate haigestumisel jne).
1.6 Lasteaias toimuvatest sündmustest, aktuaalsetest probleemidest informeerime lapsevanemaid vastavate teadetega rühma stendil, lasteaia kodulehel.

  1. Koostöö lapsevanematega

2.1 Lapsevanem teeb koostööd pedagoogidega kasvatusküsimustes (kokkulepped, ühised kasvatuspõhimõtted, väärtused, reeglid), osaleb lapse arenguvestlustel.
2.2 Lapsevanem kohustub lasteasutuse pedagoogide soovitusel pöörduma lapsega erispetsialisti konsultatsioonile väljaspool lasteaeda.

  1. Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine

3.1 Lasteaed on avatud tööpäevadel kell 7.00-18.00. Lasteaed on riigipühadel suletud. Riigipühade eelsetel päevadel töötab lasteaed kella 15-ni. 
3.2 Lapse puuduma jäämisest teavitab lapsevanem lasteaeda telefonitsi või rühma e-posti aadressil.
3.3 Varuge lapse lasteaeda toomiseks piisavalt aega. Lasteaeda tuuakse ja viiakse laps oma rühma välisuksest.
3.4 Lapsevanem annab lapse isiklikult üle rühmaõpetajale ja lapsega kojuminekul tuleb lapsevanemal veenduda, et õpetaja või teda asendav töötaja on lapse lahkumist märganud.
3.5 Kui laps sööb hommikueinet, palun laps lasteaeda tuua hiljemalt kell 8.15. Kui laps ei söö hommikueinet, siis selleks, et laps saaks osaleda planeeritud õppe- ja kasvatustegevustes, on soovitav laps lasteaeda tuua enne õppetegevuste algust.
3.6 Planeeritud tegevused algavad kell 8.45. Väljaspool rühmaruumi (võimlemine, muusika, ujumine) toimuvatesse tegevustesse hilinemisel ootab lapsevanem koos lapsega rühmas.
3.7 Lapsevanemal palume lapsele järele tulla hiljemalt kell 17.50, et jõuda laps riietada. Lasteaed suletakse 18.00.
3.8 Kui lapsevanem soovib tulla erandkorras lapsele järgi puhketunni ajal või enne puhketundi, siis informeerib ta sellest eelnevalt rühma töötajaid.
3.9 Rühma töötajal on õigus laps üle anda ka vanema poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajatele. Lapsevanem esitab õpetajale volituse kirjalikult.
3.10 Kui last toob ja viib koju lasteaiast keegi teine (pereliige või tuttav), palume kord nädalas vanematel tulla lasteaeda vestlema rühmaõpetajaga lapse tegemistest.
3.11 Last ei anta üle alkoholi- või narkojoobe tunnustega inimesele.
3.12 Kui lapsele ei ole kella 18.00-ks järele tuldud, on õpetaja lapsega veel 1 tund lasteaias ning püüab lapse vanematega telefoni teel kontakti saada. Kui see ei õnnestu, teavitab õpetaja politseid lasteasutusse jäetud lapsest. Edasi toimitakse politsei korralduste järgi. Kui lapsevanem ei jõua lapsele järele õigeaegselt üle viie korra aastas, siis teavitab lasteasutus tekkinud olukorrast lastekaitse spetsialisti.

  1. Lapse päev lasteaias

4.1 Rääkige õpetajale kodustest juhtumistest, mis võivad sel päeval mõjutada lapse käitumist (halvasti magatud öö jms). See aitab meil paremini last mõista.
4.2 Lisaks rühmaõpetajatele ja õpetaja abile tegelevad lastega muusika-, ujumis- ja liikumisõpetaja, vastavalt vajadusele logopeed ja eripedagoog.
4.3 Lastel on lubatud kodust lasteaeda kaasa tuua mänguasju vastavalt rühma kokkulepetele.
4.4 Rühma töötajad ei vastuta lapse mänguasja kadumise või purunemise eest.
4.5 Maiustused ja puuviljad on lubatud, arvestades laste arvuga rühmas. Keelatud on kaasa anda närimiskummi.
4.6 Lapse sünnipäeva tähistamine lasteaias toimub vastavalt rühma kokkuleppele.

  1. Lapse tervis

5.1 Õpetajal on õigus keelduda võtmast vastu väliste haigustunnustega last (ka nohu ja köha on haigustunnused), kuna lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist. Kui lapse vanem ei ole õpetaja hinnanguga nõus, pöördub ta lapse terviseseisundi hindamiseks perearsti poole.
5.2 Kui lapsevanem eirab õpetaja viidet lapse terviseseisundi kohta, on õpetajal õigus pöörduda rühma hoolekogu esindaja või direktori poole.
5.3 Haiguse järelravi tuleb teostada kodus. Õpetajal ei ole õigust anda lapsele lasteaias vanema poolt kaasa pandud ravimeid.
5.4 Kui laps vajab mingis osas terviseseisundist tulenevalt eritingimusi või hoolt (näit. allergiad, diabeet, astma, epilepsia jms), siis antakse ravimeid üksnes arsti poolt määratud annuses, vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse direktoriga. 
5.5 Lapse haigestumise või vigastuse korral võetakse lapsevanemaga koheselt ühendust. Vajadusel kutsutakse erakorraline abi. Lapsevanem kohustub lapse terviseseisundi halvenemisel järgi tulema esimesel võimalusel.
5.6 Nakkushaigusest (pedikuloos, silmapõletik, tuulerõuged, leetrid jne) tuleb teavitada koheselt rühma õpetajat.

  1. Lapse riietus

6.1  Laps tuleb lasteaeda puhastes, tervetes (k.a. jope lukud) ja õige suurusega riietes ning korrastatud välimusega (pikad juuksed kinni).
6.2 Õues mängimiseks on parim riietus selline, mis on mugav ja mille määrdumine ei tekita probleeme.
6.3 Laps vajab ilmastikule vastavaid riideid kogu päevaks. Sõrmikud võib anda kaasa lapsele, kes oskab neid iseseisvalt kätte panna.
6.4 Lapsel peab suveperioodil õues peas olema õhuke müts või rätik, mis kaitseb last päikese eest.
6.5 Võimlemiseks on vajalik kaasa panna lapse suurusele vastavad spordiriided (T- särk ja püksid).
6.6 Ujumispäevaks kaasa pandud ujumistarbed (nuustik, ujumisriided, käterätik) viia päeva lõpus koju.
6.7 Riiete, jalanõude, kelkude kadumise ja vahetusse minemise vältimiseks on vajalik need markeerida lapse nimega.
6.8 Lasteaias kasutame mugavaid ja tervisenõuetele vahetusjalatseid. Sobilikud ei ole musta tallaga jalatsid, mis jätavad põrandale musti triipe.
6.9 Lapse kapi hoiab korras lapsevanem koos lapsega.

  1. Turvalisuse tagamine lasteaias

7.1 Lasteaia töötajad on kohustatud looma lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
7.2 Laste ja töötajate vaimset turvalisust ohustavate olukordade (ebavõrdne kohtlemine, agressiivne või ebaviisakas käitumine jms) tekkimise korral pöördutakse lasteaia direktori või teda asendava töötaja poole, kelle pädevuses on juhtumi lahendamine. Vastavalt juhtumi eripärale pöördutakse sotsiaalametniku, lastekaitse spetsialisti või politsei poole. Politsei ei lahenda eelkooliealiste lastevahelisi konflikte.
7.3 Välis- ja sisekeskkonna turvalisuse tagamiseks viiakse läbi riskide hindamist ning koostatakse tegevuskava. Keskkonna ohutuse ja turvalisuse tegevuskava täitmises teostab järelevalvet terviseamet, tuleohutuse valdkonnas päästeamet.
7.4 Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredelid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.
7.5 Laste lasteaias viibimise ajal on tagatud pidev laste järelevalve. Kiigel või ronilal on lapsed ainult töötaja juuresolekul. Lastele on selgitatud ning rühmatöötajad jälgivad ohutusreeglite täitmist ruumides ja õuealal mängides.
7.6 Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavale transpordivahenditele ja töötajatele, kellel on vastav luba.
7.7 Laste turvalisuse tagamiseks õuealal on täiskasvanu kohustatud lasteaia väravad sulgema riiviga.
7.8 Lapsevanemad ei sõida lasteaia territooriumil jalgrattaga.
7.9 Jalgratta ja kelgu toomise ja äraviimise eest vastutab lapsevanem. Lasteaed ei vastuta jalgrataste ja kelkude purunemise ja kadumise eest.
7.10 Lasteaias viibivad lapsed õues 1-2 korda päevas. Õues viibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest. Madalama kui -15 C välisõhu temperatuuri korral lapsi õue ei viida või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini.
7.11 Laste õuesviibimise ajal peab olema tagatud pidev järelevalve.
7.12 Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides ja lähtuvad koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvudest.
7.13 Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.
7.14 Lapse turvalisuse huvides ei kanna laps lasteaias ehteid.
7.15 Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke detaile (pikki salle, nööre, haake jne).
7.16 Lapse üleandmisega õpetajalt lapsevanemale läheb vastutus üle automaatselt lapsevanemale, k.a koos lapsevanematega toimuvad ühisüritused.
7.17 Lahkhelid rühma laste vahel lahendatakse õpetaja kaasabil. Lapsevanem ei pöördu ise teiste laste ega lapsevanemate poole olukordade selgitamiseks.

Tutvuge rühma stendiga, kuhu on välja pandud nädala tähtsamad tööd, tegemised ja info.

Comments are closed.