Meie kodukord

Kinnitatud
hoolekogu koosolekul
28.01.2022

RÄPINA LASTEAED VIKERKAAR KODUKORD

  1. Üldsätted

1.1  Kodukord lähtub haridusseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest, koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast, lastekaitse seadusest, rahvatervise seadusest, isikuandmete kaitse seadusest, haldusmenetluse seadusest ja nendest tulenevatest lasteaia tegevust korraldavatest õigusaktidest, Räpina Lasteaed Vikerkaar laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korrast.
1.2  Kodukord on vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.
1.3  Õpetaja ja lapsevanema koostöö põhineb võrdsusel ja vastastikusel lugupidamisel. Probleemide tekkides pöörduda esmalt oma rühma õpetajate, vajadusel  juhtkonna või rühmas valitud hoolekogu esindaja poole nõu ja abi saamiseks.
1.4  EV Haridusseadusest lähtuvalt vastutab alushariduse omandamise eest lapsevanem või  teda asendav isik. Lasteaed toetab perekonda lapse alushariduse omandamisel.
1.5  Vastavalt vajadusele on lasteaia direktoril õigus liita rühmi ja teha muudatusi töökorralduses (suvekuudel/puhkustel, koolivaheaegadel, pühade eelsetel päevadel, õpetajate haigestumisel jne).
1.6  Lasteaias toimuvatest sündmustest, aktuaalsetest probleemidest informeerime lapsevanemaid vastavate teadetega rühma stendil, ELIISis (Eesti Lasteaedade Internetipõhises Infosüsteemis).

 

  1. Koostöö lapsevanematega

2.1 Lapsevanemad ja lasteaia töötajad teevad koostööd (väärtused, kokkulepped, kasvatuspõhimõtted, reeglid), Lapsevanemad osalevad lapse arenguvestlustel, koosolekutel, ühisüritustel ja lapsevanematele mõeldud koolitustel.
2.2 Lapsevanemad kohustuvad lasteasutuse pedagoogide soovitusel pöörduma lapsega erispetsialisti konsultatsioonile väljaspool lasteaeda. Lapse erivajadustega arvestamiseks vajab lasteaed spetsialisti otsust (sobitusrühma ja erirühma moodustamine, tugispetsialistide kaasamine, erimenüüd jne).

 

  1. Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine

3.1 Lasteaed on avatud tööpäevadel kell 7.00-18.00. Lasteaed on riigipühadel suletud. Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale, jõululaupäevale ja uuele aastale eelnevatel päevadel töötab lasteaed kella 15-ni. 
3.2 Lapse puuduma jäämisest teavitab lapsevanem lasteaeda ELIISi kaudu (selle võimaluse puudumisel telefonitsi või rühma e-posti aadressil.) Lapsevanem on kohustatud teatama lapse puuduma jäämisest ja lasteaeda tulekust hiljemalt eelmisel tööpäeval enne kella 14.00.
3.3 Lapsevanem varub lapse lasteaeda toomiseks aega, et laps jõuaks kohaneda. Lasteaeda tuuakse ja viiakse laps oma rühma välisuksest.
3.4 Lapsevanem annab lapse hommikul isiklikult üle rühmatöötajale ja teavitab lasteaiast  lahkudes rühmatöötajat.
3.5 Kui laps sööb hommikueinet, tuua laps lasteaeda hiljemalt kell 8.15. Kui laps ei söö hommikueinet, siis hiljemalt 8.40. Hilisema saabumise korral on lapsel raske sulanduda lasteaia päevakavva.
3.6 Rühma päevakavast tulenevad tegevused algavad kell 8.45. Erandkorras hilisema saabumise korral saada Tuleb teavitada rühmatöötajat (soovitatav helistada), vastasel korral on rühmatöötajal õigus keelduda last vastu võtmast.
3.7 Lapsevanem tuleb lapsele järgi hiljemalt kell 17.45, et jõuda laps riietada. Lasteaed suletakse 18.00.
3.8 Kui lapsevanem soovib tulla erandkorras lapsele järgi puhketunni ajal või enne puhketundi, siis informeerib ta sellest eelnevalt rühma töötajaid.
3.9 Rühma töötajal on õigus laps üle anda vanema poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud isikule. Pärast lapse üleandmist antud isikule vastutab lapse eest lapsevanem.
3.10 Kui tavapäraselt last toob ja viib koju lasteaiast keegi teine (pereliige või tuttav), siis tuleb lapsevanem rühmaõpetaja kutsel vestlema lapse tegemistest.
3.11 Last ei anta üle alkoholi- või narkojoobe tunnustega inimesele.
3.12 Kui lapsele ei ole kella 18.00-ks järele tuldud, on rühmatöötaja lapsega veel üks tund lasteaias ning püüab lapsevanematega kontakti saada. Kui see ei õnnestu, teavitab rühmatöötaja politseid lasteasutusse jäetud lapsest. Edasi toimitakse politsei korralduste järgi. Kui lapsevanem ei jõua lapsele järele õigeaegselt üle viie korra aastas, siis teavitab lasteasutus tekkinud olukorrast lastekaitse spetsialisti.

 

  1. Lapse päev lasteaias

4.1 Lapsevanem räägib rühmatöötajale kodustest juhtumistest, mis võivad sel päeval mõjutada lapse käitumist (halvasti magatud öö jms). See aitab paremini last mõista.
4.2 Lisaks rühmatöötajatele tegelevad lastega muusika-, ujumis- ja liikumisõpetaja, vastavalt vajadusele erispetsialistid.
4.3 Lastel on lubatud kodust lasteaeda kaasa tuua mänguasju vastavalt rühma kokkulepetele.
4.4 Rühma töötajad ei vastuta lapse mänguasja kadumise või purunemise eest.
4.5 Maiustused ja puuviljad on lubatud kokkuleppel rühmatöötajatega.
4.6 Lapse sünnipäeva tähistamine lasteaias toimub vastavalt rühma kokkuleppele.

 

  1. Lapse tervis

5.1 Õpetajal on õigus keelduda võtmast vastu haigustunnustega last, kuna lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist. Kui lapsevanem ei ole õpetaja hinnanguga nõus, pöördub ta lapse terviseseisundi hindamiseks perearsti poole.
5.2 Haiguse järelravi tuleb teostada kodus. Rühmatöötajal ei ole õigust anda lapsele lasteaias ravimeid v.a. erandjuhul. Kui laps vajab mingis osas terviseseisundist tulenevalt eritingimusi või hoolt (näit. allergiad, diabeet, astma, epilepsia jms), siis antakse ravimeid üksnes arstipoolse ettekirjutise alusel vanema vastutusel.
5.3 Lapse haigestumise või vigastuse korral võetakse lapsevanemaga koheselt ühendust. Vajadusel kutsutakse erakorraline abi. Lapsevanem kohustub lapse terviseseisundi halvenemisel järgi tulema esimesel võimalusel.
5.4 Nakkushaigusest (nt covid-19, pedikuloos, silmapõletik, tuulerõuged, leetrid jne) tuleb teavitada koheselt rühmatöötajat.
5.5 Lasteaia juhtkonnal on õigus kehtestada ja rakendada erinevaid piiranguid ja korraldusi lähtuvalt riiklikust tervishoiualasest olukorrast.

 

  1. Lapse riietus

6.1  Laps tuleb lasteaeda puhastes, tervetes (k.a. jope lukud) ja õige suurusega riietes ning korrastatud välimusega.
6.2 Õues mängimiseks on mugav ja ilmastikule vastav riietus, mille määrdumine ei tekita probleeme.
6.3 Lapsel peab suveperioodil õues peas olema õhuke müts või rätik, mis kaitseb last päikese eest.
6.4 Võimlemiseks on vajalik kaasa panna lapse suurusele vastavad spordiriided (T- särk ja püksid).
6.5 Ujumispäevaks kaasa pandud ujumistarbed (nuustik, ujumisriided, käterätik) viia päeva lõpus koju.
6.6 Riiete, jalanõude, kelkude kadumise ja vahetusse minemise vältimiseks on vajalik need markeerida lapse nimega.
6.7 Lasteaias kasutame mugavaid ja turvalisi vahetusjalatseid.
6.8 Lapse kapi hoiab korras lapsevanem koos lapsega.

 

  1. Turvalisuse tagamine lasteaias

7.1 Lasteaia töötajad on kohustatud looma lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
7.2 Laste ja töötajate vaimset turvalisust ohustavate olukordade (ebavõrdne kohtlemine, agressiivne või ebaviisakas käitumine jms) tekkimise korral pöördutakse lasteaia direktori või teda asendava töötaja poole, kelle pädevuses on juhtumi lahendamine. Vastavalt juhtumi eripärale pöördutakse erinevate spetsialistide poole.
7.3 Välis- ja sisekeskkonna turvalisuse tagamiseks viiakse läbi riskide hindamist ning koostatakse tegevuskava. Keskkonna ohutuse ja turvalisuse tegevuskava täitmises teostab järelevalvet terviseamet, tuleohutuse valdkonnas päästeamet.
7.4 Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredelid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.
7.5 Laste lasteaias viibimise ajal on tagatud pidev laste järelevalve. Õuealal on lapsed ainult töötaja juuresolekul. Lastele on selgitatud ning rühmatöötajad jälgivad ohutusreeglite täitmist.
7.6 Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavale transpordivahenditele ja töötajatele, kellel on vastav luba.
7.7 Laste turvalisuse tagamiseks õuealal on täiskasvanu kohustatud lasteaia väravad sulgema.
7.8 Lasteaia õuealal ei sõideta jalgrattaga v.a. organiseeritud tegevuse ajal.
7.9 Jalgratta ja kelgu toomise ja äraviimise eest vastutab lapsevanem. Lasteaed ei vastuta jalgrataste ja kelkude purunemise ja kadumise eest.
7.10 Lemmikloomaga lasteaia territooriumile sisenemine keelatud, v.a lasteaia poolt organiseeritud tegevus.7.11 Lasteaias viibivad lapsed õues 1-2 korda päevas. Õues viibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest. Madalama kui -15 C välisõhu temperatuuri korral lapsi õue ei viida või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini.
7.12 Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides ja lähtuvad koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvudest.
7.13 Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.
7.14 Lapse turvalisuse huvides ei kanna laps lasteaias kette ja rippuvaid kõrvarõngaid. Lasteaed ei vastuta ehete kadumise ja purunemise eest.
7.15 Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke detaile (pikki salle, nööre, haake jne).
7.16 Lapse üleandmisega rühmatöötajalt lapsevanemale läheb vastutus üle automaatselt lapsevanemale, k.a koos lapsevanematega toimuvad ühisüritused.
7.17 Lasteaias tekkinud lahkhelid ja probleemid lahendatakse lasteaias koostöös rühmatöötajatega. Lapsevanem ei pöördu ise teiste laste ega lapsevanemate poole olukordade selgitamiseks.

 

Comments are closed.