Meie kodukord

Kinnitatud

hoolekogu koosolekul

24.11.2015

KODUKORD

1. Üldinformatsioon

  1.1 Kodukord on vanematele ja lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

  1.2 Õpetaja ja lapsevanema koostöö põhineb võrdsusel ja vastastikusel lugupidamisel. Probleemide tekkides pöörduda esmalt oma rühma õpetajate, vajadusel ​​ juhtkonna või rühmas valitud hoolekogu esindaja poole nõu ja abi saamiseks.

  1.3 Räpina Lasteaed Vikerkaar juhindub oma tegevuses Koolieelse lasteasutuse seadusest, lasteaia põhimäärusest, kohaliku omavalitsuse korraldustest jt koolieelse lasteasutuse tegevust reguleerivatest õigusaktidest.

  1.4 Räpina Lasteaed Vikerkaar õppe- ja kasvatustöö aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab Koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

  1.5 EV Haridusseadusest lähtuvalt vastutab alushariduse omandamise eest lapsevanem või ​​ teda asendav isik. Lasteaed toetab ja täiendab perekonda lapse alushariduse omandamisel.

  1.6 Vastavalt vajadusele on lasteaia direktoril õigus liita rühmi ja teha muudatusi töökorralduses (suvekuudel/puhkustel, koolivaheaegadel, pühade eelsetel päevadel, õpetajate haigestumisel jne).

  1.7 Neli korda aastas on lasteaia tööpäev lühendatud kolm tundi. Lasteaed töötab kella 15-ni üks päev enne: uut aastat (31.12), vabariigi aastapäeva (23.02), võidupüha (22.06) ning jõululaupäeva (23.12).

  1.8 Lasteaias toimuvatest sündmustest, aktuaalsetest probleemidest informeerime lapsevanemaid vastavate teadetega rühma stendil, lasteaia kodulehel.

   

  2. Koostöö lapsevanematega

  2.1 Lapsevanem teeb koostööd pedagoogidega kasvatusküsimustes (kokkulepped, ühised kasvatuspõhimõtted, väärtused, reeglid), osaleb lapse arenguvestlustel.

  2.2 Lapsevanem kohustub lasteasutuse pedagoogide soovitusel pöörduma lapsega erispetsialisti konsultatsioonile väljaspool lasteaeda.

   

  3. Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine

  3.1 Lasteaed avatakse laste vastuvõtuks kell 7.00 hommikul.

  3.2 Kui laps jääb lasteaiast pikemalt puuduma, palume sellest teavitada rühma töötajaid.

  3.3 Varuge lapse lasteaeda toomiseks piisavalt aega. Lasteaeda tuuakse ja viiakse laps oma rühma välisuksest.

  3.4 Lapsevanem annab lapse isiklikult üle rühmaõpetajale.

  3.5 Kui laps sööb hommikueinet, tuleb laps lasteaeda tuua hiljemalt kell 8.15. Kui laps ei söö hommikueinet, siis hiljemalt 8.40 - enne planeeritud õppe- ja kasvatustegevusi.

  3.6 Planeeritud tegevused algavad kell 8.50. Väljaspool rühmaruumi (võimlemine, muusika, ujumine) toimuvatesse tegevustesse hilinemisel ootab lapsevanem koos lapsega rühmas.

  3.7 Lapsevanemal palume lapsele järele tulla hiljemalt kell 17.50, et jõuda laps riietada. Lasteaed suletakse 18.00.

  3.8 Kui lapsevanem soovib tulla erandkorras lapsele järgi puhketunni ajal või enne puhketundi, siis informeerib ta sellest eelnevalt rühma töötajaid.

  3.9 Kui erandkorras tuleb lapsele lasteaeda järele mõni muu lapsevanema poolt volitatud ​​ isik, siis sõlmib lapsevanem selleks varem õpetajaga kirjaliku kokkuleppe ja kinnitab selle lasteaia direktori juures.

  3.10 Kui last toob ja viib koju lasteaiast keegi teine (pereliige või tuttav), palume kord nädalas vanematel tulla lasteaeda vestlema rühmaõpetajaga lapse tegemistest.

  3.11 Ootamatute olukordade või juhtumite korral (kui vanem ei saa lapsele õigeaegselt järele tulla), ootab õpetaja lapsevanema ära kella 18.30-ni. Kui lapsevanemaga ei saada kontakti, teavitatakse lasteaia direktorit, kes võtab ühendust valla lastekaitsespetsialistiga.

   

  4. Lapse päev lasteaias

  4.1 Rääkige õpetajale kodustest juhtumistest, mis võivad sel päeval mõjutada lapse käitumist (halvasti magatud öö jms). See aitab meil paremini last mõista.

  4.2 Lisaks rühmaõpetajatele ja õpetaja abile tegelevad lastega muusika-, ujumis- ja liikumisõpetaja, vastavalt vajadusele logopeed ja eesti keele õpetaja.

  4.3 Lastel on lubatud kodust lasteaeda kaasa tuua mänguasju selleks ettenähtud päeval. Mitte kaasa võtta militaarseid, heli tekitavaid, väikeseid, hinnalisi ja õrnu mänguasju.

  4.4 Rühma töötajad ei vastuta lapse mänguasja kadumise või purunemise eest.

  4.5 Maiustused ja puuviljad on lubatud, arvestades laste arvuga rühmas. Keelatud on kaasa anda närimiskummi.

  4.6 Lapse sünnipäeva tähistamine lasteaias toimub vastavalt rühma traditsioonidele, mis on kokku lepitud rühma koosolekul.

   

  5. Lapse tervis

  5.1 Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist. Õpetajal on õigus keelduda võtmast vastu väliste haigustunnustega last. Kui vanem ei ole õpetaja hinnanguga nõus, peab ta esitama arsti tõendi selle kohta, et laps on terve.

  5.2 Haiguse järelravi tuleb teostada kodus. Õpetajal ei ole õigust anda lapsele lasteaias vanema poolt kaasa pandud ravimeid.

  5.3 Kui laps vajab mingis osas terviseseisundist tulenevalt eritingimusi või hoolt (näit. allergiad, diabeet, astma, epilepsia jms), siis antakse ravimeid üksnes arsti poolt määratud annuses, vanema vastutusel ja kokkuleppel lasteasutuse direktoriga. ​​ 

  5.4 Lapse haigestumise või vigastuse korral võetakse lapsevanemaga koheselt ühendust. Vajadusel kutsutakse erakorraline abi. Lapsevanem kohustub lapse terviseseisundi halvenemisel järgi tulema esimesel võimalusel.

  5.6 Nakkushaigusest (pedikuloos, silmapõletik, tuulerõuged, leetrid jne) tuleb teavitada koheselt rühma õpetajat.

  5.7 Lapsevanema puhkuse ajal, puhkab ka laps koos perega.

   

   

   

  6. Lapse riietus

  6.1 ​​ Laps tuleb lasteaeda puhastes, tervetes (k.a. jope lukud) ja õige suurusega riietes ning korrastatud välimusega (pikad juuksed kinni).

  6.2 Õues mängimiseks on parim riietus selline, mis on mugav ja mille määrdumine ei tekita probleeme.

  6.3 Laps vajab ilmastikule vastavaid riideid piisavalt kogu päevaks. Sõrmikud võib anda kaasa lapsele, kes oskab neid iseseisvalt kätte panna.

  6.4 Lapsel peab suveperioodil õues peas olema õhuke müts või rätik, mis kaitseb last päikese eest.
  6.5 Võimlemiseks on vajalik kaasa panna lapse suurusele vastavad spordiriided (T- särk ja püksid).

  6.6 Ujumispäevaks kaasa pandud ujumistarbed (nuustik, ujumisriided, käterätik) viia päeva lõpus koju.

  6.7 Riiete, jalanõude, kelkude kadumise ja vahetusse minemise vältimiseks on vajalik need markeerida lapse nimega.

  6.8 Lasteaias kasutame vahetusjalatseid, mis on lapse jala külge fikseeritud. Sobilikud ei ole pehme tallaga sussid ja musta tallaga jalatsid, mis jätavad põrandale musti triipe.

  6.9 Lapse kapi hoiab korras lapsevanem koos lapsega.

   

  7. Lapse turvalisuse tagamine

  7.1 Lasteaia töötajad on kohustatud looma lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

  7.2 Lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

  7.3 Välis- ja sisekeskkonna turvalisuse tagamiseks viiakse läbi riskide hindamist ning koostatakse tegevuskava.

  7.4 Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredelid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.

  7.5 Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavale transpordivahenditele ja töötajatele, kellel on vastav luba.

  7.6 Laste turvalisuse tagamiseks õuealal on täiskasvanu kohustatud lasteaia väravad sulgema riiviga.

  7.7 Lapsevanemad ei sõida lasteaia territooriumil jalgrattaga.

  7.8 Jalgratta ja kelgu toomise ja äraviimise eest vastutab lapsevanem. Lasteaed ei vastuta jalgrataste ja kelkude purunemise ja kadumise eest.

  7.8 Lasteaias viibivad lapsed õues 1-2 korda päevas. Õues viibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest. Madalama kui -15 C välisõhu temperatuuri korral lapsi õue ei viida.

  7.9 Laste õuesviibimise ajal peab olema tagatud pidev järelevalve.

  7.10 Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides ja lähtuvad koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvudest.

  7.11 Laste puhke- või magamise ajal on laste juures üks rühma töötaja.

  7.12 Lapse turvalisuse huvides ei kanna laps lasteaias ehteid.

  7.13 Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke detaile (pikki salle, nööre, haake jne).

  7.14 Lapse üleandmisega õpetajalt lapsevanemale, läheb vastutus üle automaatselt lapsevanemale, k.a koos lastevanematega toimuvad ühisüritused.

 

 

 

Tutvuge rühma stendiga, kuhu on välja pandud nädala tähtsamad tööd, tegemised ja info.

Comments are closed.