Info kooliminejate vanematele

RÜG 1. klassi vastuvõtmiseks esitab vanem kirjaliku vormikohase avalduse 25. maiks
kooli kantseleisse Räpina Kooli 5, millele lisab:

1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või tõendi)
ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
2) vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte;
3) vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga
kinnitatud taotluse esitamise korral;
4) profülaktiliste kaitsesüstimiste kaardi, sisseastuja tervisekaardi selle olemasolul;
5) kaks sisseastuja fotot 3×4 cm;
6) lapse koolivalmiduskaart.

https://yg.rapina.ee/sisseastujale/1-klass/

Koolivalmiduse kaarti lasteaiast väljastatakse alates 22.maist